Własne mieszkanie za 2000 zł miesięcznie *

Mieszkanie na raty bez zdolności kredytowej

* Podana kwota 2000,00 zł miesięcznie nie obejmuje wkładu własnego oraz kwoty wykupu mieszkania. Szczegóły u doradcy Mprojekt. Oferta jest limitowana.

Własne mieszkanie

Mieszkanie na raty bez zdolności kredytowej - jak to możliwe?

Dzięki umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Bez konieczności brania kredytu. Wystarczy, że wniesiesz wkład początkowy stanowiący minimum 25%, a jedyne koszty poza nią to stała kwota 2000 zł miesięcznie. A w momencie spłacenia mieszkania w całości będzie Twoją własnością.

Dlaczego warto?

Aby nabyć mieszkanie nie potrzebujesz zdolności kredytowej

Rata w wysokości 2000 zł miesięcznie jest stała i nie ulegnie zmianie

Nie ma ograniczeń do podnajmu mieszkania innym podmiotom

Chcesz wiedzieć więcej?
Umów się na rozmowę z naszym doradcą.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności?

Umową najmu instytucjonalnego z dojściem do własności jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, dla którego została założona księga wieczysta, zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali, będącą właścicielem lokalu mieszkalnego, zawierająca zobowiązanie najemcy do nabycia lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem tej umowy oraz zobowiązanie wynajmującego do przeniesienia na najemcę prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu najpóźniej w dniu zakończenia umowy najmu po zapłacie ceny za lokal.

Czy umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności jest regulowana przepisami prawa?

Tak. Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności została w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulowana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Odnoszą się do niej w szczególności przepisy art. 19k – 19s ww. ustawy. Przepisy te przewidują szeroki wachlarz środków ochrony praw interesów najemcy (nabywcy) lokalu, w szczególności obowiązek ustanowienia hipoteki na lokalu mieszkalnym zabezpieczającej roszczenie najemcy o zwrot ceny w przypadku rozwiązania umowy, ograniczenia wypowiedzenia umowy przez właściciela, prawo najemcy do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn związanych ze zmianą sytuacji życiowej, czy maksymalną wysokość kaucji.

Jaki opłaty będę ponosił w związku z umową ?

W przypadku zawarcia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności będziesz ponosił następujące opłaty:

  1. czynsz najmu tj. opłatę za korzystanie z lokalu do czasu dojścia do własności (wykupienia) lokalu,
  2. cenę lokalu mieszkalnego płatną w comiesięcznych ratach w sposób określony w umowie,
  3. opłaty niezależne od właściciela tj. w szczególności opłaty do wspólnoty mieszkaniowej oraz opłaty za media,
Czy umowa przewiduje opłaty wstępne?

Tak. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłata tzw. partycypacji w wysokości co najmniej 25% ceny lokalu mieszkalnego. Pamiętaj, że partycypacja w całości jest zaliczana na poczet ceny lokalu, co oznacza, że w kolejnych okresach jej obowiązywania będziesz zobowiązany do wpłaty pozostałej części ceny (tj. w zależności od kwoty partycypacji maksymalnie 75% ceny lokalu).

Jaką kwotę miesięcznie będę płacił z tytułu zawarcia umowy?

Z tytułu zawarcia umowy będziesz obowiązany do zapłaty, stałej w okresie obowiązywania umowy, należności w kwocie 2000,00 zł miesięcznie. Kwota ta obejmuje zarówno czynsz najmu oraz ratę na poczet ceny lokalu. Stosunek miesięcznej wysokości czynszu najmu oraz raty na poczet ceny lokalu w ramach wskazanej powyżej miesięcznej należności w kwocie 2000,00 zł uzależniony jest od wysokości wniesionej partycypacji. Im wyższa kwota wniesionej przez Ciebie partycypacji tym większą część ze wskazanej powyżej miesięcznej należności stanowi rata na poczet ceny lokalu. Szczegółowe stawki w tym zakresie zostały przedstawione w Tabeli. Z kolei pozostałe opłaty tj. opłaty niezależne od właściciela (w szczególności opłaty do wspólnoty mieszkaniowej oraz opłaty za media) uzależnione są od aktualnych stawek nałożonych przez wspólnotę mieszkaniową i dostawców usług (energii, gazu, wody itd.).

Jaka jest kwota wykupu mieszkania i kiedy jestem obowiązany ją zapłacić?

Kwota wykupu mieszkania uzależniona jest od ceny lokalu, wysokości wpłaconej przez Ciebie partycypacji oraz wysokości zapłaconych przez Ciebie miesięcznych rat na poczet ceny lokalu i stanowi różnicę pomiędzy ceną lokalu a sumą kwot wpłaconych przez Ciebie tytułem partycypacji oraz rat na poczet ceny lokalu. Kwota wykupu stanowi ostatnią ratą na poczet ceny lokalu.

Czy cena lokalu może wzrosnąć?

Nie. Cena lokalu jest stała w całym okresie obowiązywania umowy i nie ulega wzrostowi.

Czy czynsz za korzystanie z podlega waloryzacji?

Nie. Wysokość czynszu najmu nie podlega waloryzacji, a stawki czynszu określone w umowie nie mogą zostać podwyższone.

Czy czynsz za korzystanie z lokalu może zostać obniżony?

Tak. Jak już wskazano powyżej stosunek miesięcznej wysokości czynszu najmu oraz wysokości raty na poczet ceny lokalu, w ramach wskazanej powyżej miesięcznej należności w kwocie 2000,00 zł, uzależniony jest od wysokości wniesionej partycypacji. Im wyższa kwota wniesionej przez Ciebie partycypacji tym większą część ze wskazanej powyżej miesięcznej należności stanowi rata na poczet ceny lokalu. Wobec powyższego, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zdecydujesz się na podniesienie kwotę partycypacji o określoną wartość (tj. o minimum 5% ceny lokalu), automatycznie, począwszy od miesiąca następującego po miesiąca, w którym podwyższyłeś partycypację, skorzystasz z korzystniejszego stosunku czynszu najmu do raty na poczet ceny (tj. zmniejszenia kwoty czynszu najmu przy jednoczesnym zwiększeniu raty na poczet ceny lokalu w ramach stałej miesięcznej należności w kwocie 2000,00 zł).

Czy pozostałe opłaty mogą wzrosnąć?

Wysokość pozostałych opłat tj. opłat niezależnych od właściciela (w szczególności opłat do wspólnoty mieszkaniowej oraz opłat za media) uzależniona jest od aktualnych stawek nałożonych przez wspólnotę mieszkaniową i dostawców usług (energii, gazu, wody itd.). Tym samym opłaty te mogą wzrastać i obniżać się w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej, zużycia mediów, cen energii, gazu itd.

Jakie są koszty zawarcia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności?

Oprócz wskazanych powyżej opłat poniesiesz również koszt wynagrodzenia notariusza za sporządzenie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, która zgodnie z przepisami prawa wynosi nie więcej niż 1/5 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jak długo trwa umowa?

Podstawowy, a zarazem maksymalny okres trwania umowy to 15 lat. Dodatkowo oferujemy również umowy na 10, 8 oraz 5 lat. Jeżeli jesteś zainteresowany zawarciem umowy na inny okres, przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Kiedy zostaną właścicielem mieszkania?

Właścicielem lokalu zostaniesz po przeniesieniu na Ciebie prawa własności lokalu, co zgodnie z przepisami prawa nastąpi najpóźniej ostatniego dnia umowy. Warunkiem przeniesienia na Ciebie prawa własności lokalu jest wywiązanie się przez Ciebie z obowiązku uiszczenia opłat z tytułu umowy, w szczególności uiszczenia przez Ciebie całej ceny lokalu.

Czy mogę wcześniej wykupić mieszkanie?

Tak. Lokal mieszkalny możesz wykupić w każdym czasie poprzez zapłatę kwoty równej pozostałej do zapłaty cenie lokalu. W takiej sytuacji przeniesiemy na Ciebie własność lokalu w terminie 30 dni od dnia zapłaty całej ceny, umowa ulegnie skróceniu, a Ty zaoszczędzisz to co byłbyś zobowiązany w przyszłości zapłaci nam z tytułu czynszu najmu.

Czy mogę wypowiedzieć umowę?

Tak. Zgodnie z przepisami prawa jesteś uprawniony do jednostronnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu ważnych przyczyn związanych ze zmianą sytuacji życiowej, jak również do wypowiedzenia umowy w sytuacji, w której poważne wady lokalu lub inne okoliczności uniemożliwiają Ci korzystanie lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Czy właściciel może mi wypowiedzieć umowę?

Tak, jednakże prawo to przysługuje właścicielowi wyłącznie w sytuacji, w której naruszasz swoje obowiązki wynikające z umowy np. zalegasz z płatnościami lub dewastujesz lokal, a nadto uchybienia te nie zostaną przez Ciebie usunięte pomimo wysłanego do Ciebie upomnienia, informującego Cię o zamiarze wypowiedzenia umowy.

Czy umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu?

Tak. Mając na uwadze to, że umowa zawierana jest na długi okres, w którym możesz zmienić swoje zdanie odnośnie chęci dalszego korzystania z lokalu i jego wykupu, przewidujemy możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy. W takiej sytuacji jesteś obowiązany zwrócić się do Nas z wnioskiem o rozwiązanie umowy, a my w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, według naszego wyboru, jesteśmy zobowiązani:

  1. wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy najmu, lub
  2. wyrazić zgodę na przeniesienie przez Ciebie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy na innego najemcę.
Jakie są skutki wcześniejszego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy?

W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy jesteśmy obowiązani zwrócić Ci wszystkie wpłaty dokonane przez Ciebie na poczet ceny lokalu, w tym partycypację oraz raty miesięczne (kwoty uiszczane tytułem czynszu najmu oraz pozostałe opłaty nie podlegają zwrotowi). Wpłaty te obowiązani jesteśmy zwrócić w wysokości zwaloryzowanej, uwzględniającej wzrost wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosownie do wzoru przedstawionego w art. 19q ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów. Zwrotu dokonujemy w terminie 3 miesięczny od dnia rozwiązania umowy. Nadto w przypadku rozwiązania umowy jesteś obowiązany do jego niezwłocznego opróżnienia i wydania.

Czy mogę podnająć lokal innemu podmiotowi?

Tak, przy czym warunki i tryb takiego podnajmu określa umowa.

W jakim stanie lokal zostanie mi wydany?

Lokal zostanie Ci wydany w stanie „pod klucz” tj. w stanie nadającym się do jego wykorzystywania na cele mieszkalne. Lokal będzie posiadał pomalowane ściany, położone podłogi, zainstalowane drzwi oraz podstawowe wyposażenie łazienkowe (WC, prysznic lub wanna oraz umywalka) i kuchenne (w tym kuchnię w zabudowie oraz kuchenkę). W przypadku niektórych lokali, na Twoje życzenie zgłoszone przed zawarciem umowy możemy Ci zaoferować wykończenie mieszkania w wersji spersonalizowanej.

Czy jestem obowiązany do remontowania lokalu?

Zgodnie z zapisami umowy jesteś obowiązany do utrzymywania lokalu w stanie niepogorszonym, co oznacza, że jesteś obowiązany do przeprowadzania co najmniej koniecznych, drobnych prac remontowych i konserwacyjnych. Pamiętaj, że to Ty docelowo zostaniesz właścicielem lokalu.

Czy jestem uprawniony do wprowadzania zmian w lokalu?

Poza drobnymi zmianami w postaci np. zawieszenia elementów wyposażenia na ścianie przy użyciu kołków rozporowych, wszelkie większe zmiany lokalu wymagają naszej zgody, przy czym postaramy się uwzględnić Twoje rozsądne wnioski w tym zakresie.

Czy mogę wynająć kilka lokali?

Tak. Nie ma żadnych przeszkód, by umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności została zawarta przez Ciebie co do więcej niż jednego lokalu.

Platanowe osiedle

Adres

Myśliwska 20, 64-100 Leszno

Kontakt

Wiktor Bąk
manager sprzedaży

tel. 722 296 861
tel. 797 334 090
e-mail: biuro@platanowe-osiedle.pl

Odwiedź stronę

Osiedle dębowe

Adres

ul. Gostyńska, 64-000 Kościan

Kontakt

Sebastian Szpurek
Manager sprzedaży

tel. 515 850 306
tel. 606 804 150
e-mail: biuro-mprojekt@o2.pl

Odwiedź stronę

×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.